Authors

Abstract

زمینه و هدف: از آن جایی که بیماری های پوستی در دوران کودکی از جهت های زیادی با افراد بالغ متفاوت است لذا تعیین الگوی شیوع بیماری های کودکان نقش مهمی در تعیین راه کارهای درمانی و پژوهشی دارد. هدف از این مطالعه تعیین الگوی شیوع بیماری های پوستی اطفال در کودکان مراجعه کننده به کلینیک های تخصصی پوست شهر کرمان بود. روش اجرا: در این مطالعه که از نوع توصیفی- تحلیلی، مقطعی است 937 نفر از کودکان زیر 16 سالی که به کلینیک های تخصصی پوست شهر کرمان در فاصله شهریور تا اسفند 85 مراجعه کرده بودند وارد مطالعه شدند. برای هر یک از بیماران پرسش نامه شامل سن، جنس، محل زندگی، تحصیلات والدین و نوع بیماری پوستی تکمیل شد. بیماری های پوستی توسط متخصص و بر اساس علایم و معاینه بالینی و روش های پاراکلینیک شامل بیوپسی، اسمیر و کشت باکتریال، اسمیر قارچ، Woods lamp و Tzank test تشخیص داده شد. یافته ها: طبق نتایج به دست آمده در مجموع درماتیت ها و عفونت های پوستی شایع ترین بیماری ها را تشکیل می داد. در بین درماتیت ها، درماتیت آتوپیک و سبورئیک از بقیه شایع تر و درماتوز پلانتار جوانان و لیکن سیمپلکس مزمن از بقیه نادرتر بود. در بین عفونت ها هم، عفونت های ویروسی و انگلی شایع تر از انواع باکتریایی و قارچی بود. در مقایسه بین دخترها و پسرها خال های ملانوسیتی به طور معنی داری در دخترها بیش تر از پسرها بود (02/0>p). اختلال های کراتینیزاسیون در کودکان مادران تحصیل کرده کم تر مشاهده شد‌ (006/0>p). نتیجه گیری: طبق نتایج به دست آمده، درماتیت آتوپیک شایع ترین بیماری در این مطالعه بود که علت آن ممکن است به دلیل تغییر رژیم غذایی، عوامل پری ناتال و افزایش تماس با آلرژن های محیطی باشد. بیماری شایع بعدی عفونت های پوستی بود که این مطلب نشانه اهمیت توجه به مسایل بهداشتی این گروه سنی است.

Keywords